Breedplaatvloerenonderzoek niet wetenschappelijk

Volgens de minister en andere betrokken partijen is de landelijke aanpak in deze kwestie steeds gebaseerd op de beschikbare wetenschappelijke kennis en onderzoeksresultaten.

Recent heeft het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI) beoordeeld of de werkwijze van onderzoekers – en dan met name die ten tijde van het initieel onderzoek – al dan niet wetenschappelijk is. Hier ging een stap aan vooraf.

Lees verder Breedplaatvloerenonderzoek niet wetenschappelijk

Bezwijken tribune NEC en een vaccin

Weer een gedeeltelijke instorting …

De oorzaak lijkt voor de hand te liggen. Het bouwdeel was niet bestand tegen een hossende menigte. De ‘extreme’ dynamische belasting heeft het doen bezwijken. Royal Haskoning zal nader onderzoek doen.

Hoogleraar Rob Nijsse spreekt schande. “Een stadion moet hier gewoon tegen kunnen.” Wico Ankersmit van de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland legt het probleem (weer) keurig met lego uit. VNconstructeurs laat direct van zich horen: “De instorting is het bewijs dat we nu toch echt werk moeten maken van de jaarlijkse APK voor gebouwen.” Sander Pasterkamp, docent bouwtechniek aan de TU Delft, legt het op zijn manier uit. Ook ondergetekende wordt weer gebeld en doet een duit in het zakje.

Reken maar dat het stof zal doen opwaaien en we ons hier weer heel erg druk over gaan maken.

Het is een herhaling van zetten. De commotie en het legertje experts met meningen is als groundhog day. Daar zijn we weer.

Lees verder Bezwijken tribune NEC en een vaccin

Minister oké met inbreng BubbleDeck bij TNO-onderzoek breedplaatvloeren

Op 29 januari 2021 informeert minister Ollongren de Tweede Kamer over voortgang met betrekking tot brand- en constructieve veiligheid van gebouwen. Lees hier de brief.

Over de breedplaatvloerenkwestie zegt de minister het volgende:

“In de commissiebrief van 4 november 2020 (2020Z19335/2020D43932) verzoekt de Vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken mij om een reactie op de brief van BubbleDeck te Leiden d.d. 15 oktober 2020. 

De brief betreft een notitie van het bedrijf BubbleDeck over het TNO-onderzoek breedplaatvloeren. Ik heb uw Kamer op 1 oktober 2020 (TK 32757 nr. 173) geïnformeerd over dit TNO-onderzoek naar de sterkte van breedplaatvloeren in relatie tot de verdere onderzoeksplicht. In reactie op de notitie van Bubbledeck kan ik u meedelen dat ik TNO gevraagd heb om bij haar onderzoek zoveel mogelijk informatie te betrekken. Dit betekent dat ook Bubbledeck in de gelegenheid wordt gesteld informatie en zienswijze aan TNO voor te leggen. Afronding van het TNO-onderzoek is voorzien in april 2021. Zoals eerder toegezegd, informeer ik uw Kamer te zijner tijd over de uitkomsten.”

De notitie van BubbleDeck beschrijft 134 aspecten essentieel voor het achterhalen van de werkelijke oorzaak van de gedeeltelijke instorting parkeergarage Eindhoven Airport (2017). De meeste punten die BubbleDeck lijst zijn niet of niet voldoende gewogen in eerdere onderzoeken van TNO, Hageman en de OvV. Het betreft veelal informatie die kort na de instorting voor onderzoekers beschikbaar was. Het is dan ook niet nu ineens het konijntje uit de hoge hoed. Het is een feitenrelaas.

Lees verder Minister oké met inbreng BubbleDeck bij TNO-onderzoek breedplaatvloeren

Advies onderzoeksraad: een constructie apk voor grote publieke gebouwen

Er is onvoldoende zicht op de constructieve veiligheid van gebouwen wanneer deze in gebruik zijn. Bij gebouweigenaren staat de zorgplicht niet op het netvlies en de overheid houdt geen actief toezicht. Dit heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid geconcludeerd naar aanleiding van de gedeeltelijke instorting van het dak van het AZ-stadion in Alkmaar in 2019.

De Onderzoeksraad adviseert een periodieke controle van de constructie van grote publieke gebouwen.

Het is niet aannemelijk dat het Rijk dit advies zomaar overneemt.

Lees verder Advies onderzoeksraad: een constructie apk voor grote publieke gebouwen

Eisen herstel vloeren ministerietorens staan haaks op BZK-beleid

In de aanbestedingsleidraad van 7 september jl. is omschreven dat de partij die het herstel van vloeren gaat uitvoeren eerst een nulmeting dient te verrichten en met verificatie en validatie aantoonbaar moet maken dat de vloeren, na herstel, veilig zijn.

Juist deze twee aspecten, het feitelijk meten of het wel nodig is, de nulmeting, en, als er een probleem is, daadwerkelijk vaststellen dat herstel veilige vloeren heeft opgeleverd, zijn dé twistpunten in het breedplaatvloerendossier.

Lees verder Eisen herstel vloeren ministerietorens staan haaks op BZK-beleid

JuBi-gebouw nieuwsbrief vloeren

De gebruikers van het JuBi-gebouw aan de Turfmarkt te Den Haag zijn over de geplande versterking van vloeren geïnformeerd.

Hiervoor worden waarschijnlijk ankers of lijmstrips gebruikt.

Eén klein detail

In het nieuwsbericht is aangegeven dat mogelijke herstelmethoden zijn getest in een pand in Lelystad. Dit is een halve waarheid. Er is enkel getest op impact. Dat betreft duur van de werkzaamheden, overlast, stof, geluid, dat soort zaken. Of en in welke mate een versterkingsmethode ook daadwerkelijk de vloer sterker maakt is ondanks herhaalde gemotiveerde verzoeken niet feitelijk vastgesteld. In het pand waar de impacttesten zijn uitgevoerd is niet eerst een nulmeting verricht. Er is niet eerst feitelijk vastgesteld of vloeren wel versterkt moeten worden. Ook nadat diverse partijen vloeren hebben ‘versterkt’ is niet gemeten.

Er is vooralsnog geen gevalideerde versterkingsmethode.


 03-07-2020 Nog meer ruimtes dicht in ministerietorens vanwege verdachte bollenvloeren | Cobouw

Vragen Eerste en Tweede Kamer inzake nadere regelgeving stelsel van kwaliteitsborging

De vragen gaan in hoofdzaak over de uitvoerbaarheid van de wet. Hoe gaat het werken, gaat het wel werken, worden de zaken waar op is afgetekend met deze wet ook allemaal keurig in lagere regelgeving verankerd?

De vragen volgen voor een groot deel uit het gebrek aan feitelijke informatie over werking van de Wkb, hetgeen we hadden moeten leren van proefprojecten. Met op dit moment zo’n 25 proefprojecten, veelal nog is de opstartfase, is die informatie er niet. Als de minister woord houdt en 6 maanden voor de beoogde invoering gaat evalueren, zullen er, gelet op de doorlooptijd van projecten, eind juni 2021 nog steeds onvoldoende proefprojecten zijn gedraaid om het over voldoende feiten te hebben in plaats van meningen. Projecten duren gemiddeld meer dan een jaar. Als we de vereiste proefprojecten nu niet al in beeld hebben zullen we midden volgend jaar nog niet veel wijzer zijn.

Voor de Tweede Kamer is het, zonder te weten of en hoe het stelsel gaat werken, best lastig te oordelen over de lagere regelgeving

Lees verder Vragen Eerste en Tweede Kamer inzake nadere regelgeving stelsel van kwaliteitsborging

Theorie versus realiteit in de breedplaatvloerenproblematiek


In het vakblad Cement lezen we het artikel ‘De breedplaatvloerenproblematiek uitgelicht‘. Vijf professoren en een oud-hoogleraar verbinden hun naam aan het stuk.

De highlights:

De instorting Eindhoven heeft een probleem met dit vloersysteem aan het licht gebracht: de koppeling van de plaatelementen. Hoe sterk de koppeling precies moet zijn is met experimenteel onderzoek bepaald. Om risicovloeren te kunnen beoordelen is er, gebaseerd op deze bevindingen, een stappenplan opgesteld. Naast de theoretisch rekenkundige benadering kan ook met een proefbelasting worden vastgesteld of een vloer voldoet.

De deskundigen onderkennen dat het rekenen aan vloeren niet overeenkomt met wat in de praktijk wordt gemeten. Een vloer heeft additionele sterkte en zal gemiddeld genomen beter zijn dan rekenkundig bepaald.

In het artikel wordt tevens uitgelegd dat aan individuele proefbelastingen, ‘zonder diepgaande analyse’, geen algemeen geldende conclusies kunnen worden verbonden.

Lees verder Theorie versus realiteit in de breedplaatvloerenproblematiek

Ollongren heeft ineens haast met de breedplaatvloeren

Minister Ollongren heeft nu enorme haast met de onderzoeksplicht van deze vloeren.

Afgelopen vrijdag 24 april jl., aan het eind van de middag, geeft de minister middels beantwoording van Kamervragen aan niet te wachten op door TNO nader uit te voeren onderzoek. De onderzoeksplicht is al afgekondigd en treedt daags na publicatie in werking.

De afkondiging en brief worden net voor aanvang van het Kamerreces gepubliceerd. Dat is bijzondere timing.

Kamerleden hadden de minister gevraagd het onderzoek van TNO af te wachten. Daar is alle reden voor. Met voortschrijdend inzicht is er twijfel over de uitgangspunten voor de beoordeling van breedplaatvloeren.

Lees verder Ollongren heeft ineens haast met de breedplaatvloeren