Amendement: voorsorteerprocedure geschillen

De consument moet er baat bij hebben dat de kwaliteit van het bouwen beter wordt georganiseerd. De aansprakelijkheid voor gebreken wordt verzwaard om aannemers te prikkelen nog beter werk te gaan leveren en, mocht er toch een gebrek aan het licht komen, iets wat de aannemer kan worden toegerekend, is hij hier voor aansprakelijk.

Onderzoek heeft uitgewezen dat slechts in een relatief gering aantal gevallen de stap naar de rechter of arbiter wordt gemaakt. Vereiste procedures werken prohibitief.

Of de verzwaarde aansprakelijkheid effect zal hebben is voor een belangrijk deel afhankelijk van de wijze waarop de behandeling van geschillen is georganiseerd. Wijzigt er niets in het ‘organiseren van geschillenbeslechting’ dan is er geen reden aan te nemen dat de verzwaarde aansprakelijkheid de consument straks ook echt gaat helpen.

Een simpele oplossing ligt voor de hand: bewerkstellig een effectieve wijze van geschillenbeslechting voor (fysieke) gebreken aan bouwwerken indien de aannemer de kwaliteitsborging niet (op orde) heeft.

Heb je als bouwer geen bewijs dat het bouwwerk voldoet dan wordt een gebrek aan het bouwwerk je automatisch toegerekend.

Dit zou bij voorkeur op kosten van ongelijk als separate voorsorteerprocedure moeten gelden.

Het komt de werking van het beoogde nieuwe stelsel ten goede. De prikkel verzwaarde aansprakelijkheid wordt hiermee een daadkrachtig middel.

Ook regelt het dat aannemers indirect een inhoudelijke verantwoordelijkheid met betrekking tot kwaliteitsborging krijgen. Immers, doe je niets aan kwaliteitsborging of heb je het niet op orde dan ben je automatisch en snel aan de beurt als er een gebrek aan het licht komt. Zonder dit amendement zullen veel geschillen, ondanks ogenschijnlijk betere mogelijkheden, niet verder worden gebracht.

Behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer, de tweede termijn, staat voor week 7 2017 gepland … waarschijnlijk donderdag 16 februari.