Dossiergekte en werkverschaffing deel 2

NEPROM heeft de Algemene Kamercommissie voor Wonen en Rijksdienst per brief geïnformeerd over de zienswijze met betrekking tot amendementen en moties op het wetsvoorstel. De reactie op het amendement overdrachtsdossier heb ik voor u samengevat.

NEPROM geeft aan dat de uitwerking van het amendement overdrachtsdossier veel te gedetailleerd is. Het is volgens NEPROM ondoenlijk om de complete set tekeningen en berekeningen aan te leveren en het zou voor de aannemer onnodig hoge kosten met zich meebrengen. Voorts is NEPROM van mening dat die informatie voor de consument maar ook de gemeente geen enkele toegevoegde waarde heeft.

Hoe moeten we dit duiden?

NEPROM heeft blijkbaar een andere zienswijze op de rol van de kwaliteitsborger. Het is immers zaak dat de kwaliteitsborger alle relevante informatie ter beschikking heeft om te kunnen oordelen of een bouwwerk aan de voorschriften en vergunning voldoet. Het is geen vraag of die informatie nodig is. Die informatie is nodig voor de controle en, als het op orde is, kan de verklaring “werk voldoet” worden verstrekt.

Het zou wenselijk zijn als het dossier van de kwaliteitsborger relevant wordt toegepast ten behoeve van bevoegd gezag en de bouwconsument. Hiermee is het geen extra werk, heb je het niet over extra kosten en het nut is ter beoordeling van wie hier gebruik van maakt. De tegenargumenten van NEPROM vallen weg als helder is dat er niet iets dubbel moet worden gedaan. Het is feitelijk een uitvoeringskwestie. Of het straks ook op een slimme manier kan is aan de Tweede Kamer.

Blijft het amendement overdrachtsdossier ongewijzigd dan is het driedubbel werk in het rondpompen van dossiers/informatie met extra kosten, kans op verschillen en krijgt de gemeente de taak van dossier-volledigheids-controleur.

De reactie van NEPROM gaat niet expliciet over de inefficiëntie dat diverse stakeholders stuk voor stuk extra informatie krijgen. Impliciet zit het echter in de vraagtekens over nut, het idee dat het extra werk is en daardoor ook extra kosten met zich meebrengt.

Lees de brief van NEPROM op de site van Instituut voor Bouwkwaliteit.

Lees Dossiergekte en werkverschaffing deel 1 om de problematiek beter te kunnen plaatsen.