BRL5019 en de Wet kwaliteitsborging

De BRL5019 wordt als een kansrijk instrument voor wettelijke kwaliteitsborging gezien.

Er is pas een nieuwe versie uit. Het is niet verkeerd de mogelijke rol van deze kanshebber nader te bekijken, wat kan er mee en wat niet.

In de Woningwet zal het doel en de werking van een instrument op hoofdlijnen worden omschreven. Daar begint het dan ook.

De relevante passages:

 “Artikel 7aa

 In deze afdeling wordt verstaan onder:

a.

instrument voor kwaliteitsborging:

beoordelingsmethodiek die tot doel heeft vast te stellen of er een gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat het bouwen van een bouwwerk voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a, en vierde lid, of artikel 120;”

“Artikel 7ac

1. Een instrument voor kwaliteitsborging is gericht op de integrale beoordeling van het bouwen van een bouwwerk aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a, en vierde lid, of artikel 120, en beschrijft op welke wijze de kwaliteitsborging bij het bouwen dient te worden ingericht en uitgevoerd om ervoor te zorgen dat in overeenstemming met deze voorschriften wordt gebouwd.”

Samengevat: een instrument voor kwaliteitsborging is een beoordelingsmethodiek om te bepalen of een bouwwerk aan de voorschriften voldoet.

Waar voorziet de BRL5019 in?

 1. De BRL5019 stelt eisen aan het proces, de certificaathouder, de procedure, de certificatie-instelling en het procescertificaat.
 2. De BRL5019 benoemt aandachtsgebieden bij het bouwen: algemene bouwkunde; coördinatie; constructieve veiligheid; brandveiligheid; bouwfysica en installaties.
 3. De BRL5019 benoemt de onderdelen binnen de aandachtsgebieden die gecontroleerd dienen te worden.
 4. De BRL5019 stelt eisen aan het toezicht op de bouw.
 5. De BRL5019 stelt eisen aan kwaliteitsborging van het bouwbedrijf.
 6. De BRL5019 stelt eisen aan de afgifte van de verklaring over het werk.

Instituut voor Bouwkwaliteit omschrijft de BRL5019 als volgt:

“BRL5019 stelt eisen aan het proces en de deskundigheid van de toetser en bevat tevens eisen aan het toezicht tijdens de bouw. Het is de verwachting dat BRL5019 één van de instrumenten zal zijn waarmee na inwerkingtreding van de Wkb aan de slag zullen als kwaliteitsborger.”

Tevens wordt aangegeven dat het misschien wel “de moeder aller instrumenten” is.

Het is best opmerkelijk dat Instituut voor Bouwkwaliteit de BRL5019, een systeem voor certificering van een proces en certificaathouders, als instrument voor kwaliteitsborging kwalificeert. In het wetsvoorstel is een instrument immers als een beoordelingsmethodiek gedefinieerd, een methodiek om te bepalen of een bouwwerk aan de voorschriften voldoet. Dat kan met de BRL5019 niet. Een partij die zich laat certificeren zal zelf de situatiespecifieke controleaspecten met bijbehorende eisen, de inhoudelijke (integrale) beoordeling, de feitelijke beoordelingsmethodiek zoals het in het wetsvoorstel is gedefinieerd, moeten bepalen. En dat is nu precies waar het over gaat.

Wettelijke kwaliteitsborging als activiteit is de controle of aan de bouwvoorschriften wordt voldaan. De beoordelingsmethodiek die je daarbij gebruikt is het toetsen, het controleren op de situatiespecifieke eisen, de toepasselijke bouwvoorschriften. Door eisen aan het proces en deskundigheid te stellen, eventueel met certificering zoals dat met de BRL5019 kan, heb je een deel van de formule te pakken. Dit is echter niet een beoordelingsmethodiek van bouwkwaliteit. Buiten dat is het verstandig stil te staan bij nut en noodzaak. Veel zaken die in de BRL5019 staan worden al elders wettelijk verankerd/geregeld, dat is dus dubbelop en misschien een toefje te zwaar enkel ten dienste van het certificeren.

Onderstaand is de inhoud van de BRL5019 op thema (gesorteerd) beschreven met het aantal pagina’s per thema erbij. Het geeft een indruk van de focus.

 • eisen proces (20)
 • titelpagina’s (12)
 • eisen certificering (10)
 • eisen certificaathouder (8)
 • inhoudsopgave (6)
 • inleiding (2)
 • terminologie (2)
 • bijlage Bouwbesluitafdelingen (2)

Gaat u zelf eens kijken of u de beoordelingsmethodiek voor het voldoen aan de bouwvoorschriften in de eisen van de BRL5019 kunt vinden. Raadpleeg de BRL5019.

De BRL5019 (nieuwe stijl) is inmiddels ter visie gelegd. U kunt op de site van SKG-IKOB opmerkingen en verbetervoorstellen kenbaar maken.

Het is straks aan de toelatingsorganisatie om te bepalen of de BRL5019 als instrument voor wettelijke kwaliteitsborging mag worden gebruikt.