Bouwbegeleiding: cruciale schakel op het snijvlak van disciplines

Het voldoen aan de gestelde wensen en eisen, contract, goed en deugdelijk werk, de voorschriften, op tijd, binnen budget, het sturen op risico’s, het voorkomen van problemen / fouten, heldere communicatie met stakeholders, het waken over de voortgang … de zorg voor kwaliteit …

Dit zijn de meest cruciale aspecten van bouwbegeleiding. Of het nu steekproefsgewijze kwaliteitscontroles betreft of dagelijks toezicht, met bouwbegeleiding is er extra aandacht voor de aspecten waar je een verschil mee maakt. Daar wordt op gestuurd. De inzet: het best haalbare.

De bouwbegeleider is een cruciale schakel in de afstemming met stakeholders.

Er zijn veel partijen bij de realisatie van een bouwwerk betrokken. Hoe dat bij elkaar komt en wordt afgestemd is een hele klus. De aannemer heeft zijn onderaannemers en leveranciers, vanuit de engineering zijn er adviseurs, ontwerpers, de architect, een specialist voor dit en nog een voor dat, de gemeente, de opdrachtgever, misschien is de gebruiker al in beeld … het zijn veel partijen. Afstemming van verschillende bijdragen aan een bouwproject komt voor een belangrijk deel bij de bouwbegeleider. Hij coördineert, regisseert, stemt af, controleert, legt vast, stuurt, informeert … hij is het kwaliteits-afspraken-manesje-van-alles, Haarlemmerolie, een wandelende vraagbaak, altijd met de focus op nakoming van de afspraken en het voldoen. Hij moet het overzicht hebben en er zijn als kwaliteit letterlijk wordt gemaakt. Achteraf een resultaat beoordelen kan vaak niet. 95% van wat in de bouw wordt gemaakt is dan niet meer goed te beoordelen.

De controle begint tijdig, voor bewerkingen. Hij beoordeelt het ontwerp op knelpunten en fouten in afstemming met de engineering en uitvoering. Hij stemt bewerkingen af met de uitvoering, hebben we helder hoe het wordt gemaakt? Wat zijn de aandachtspunten en risico’s, hoe gaan we daar mee om? Is de afspraak dat de bouwer werkplannen maakt dan worden die tijdig beoordeeld. De verwachtingen moeten duidelijk zijn. Tijdens het werk worden bevindingen vastgelegd, wat voldoet en wat nog niet. Daar wordt op gestuurd.

Hoe gaat de inzet van bouwbegeleiding in zijn werk?

Het begint met informatie over het project, wat is het plan, wat willen we gaan maken, hoe complex is het, wat is de organisatievorm, de contractvorm, wat is de ambitie, al deze aspecten zijn van belang. Het gaat ook over de gewenste communicatiestijl en -vaardigheden. De bouwbegeleider moet immers binnen het team gaan passen.

Met de opdrachtgever wordt de werkwijze die wij voorstaan afgestemd: wat doen we en hoe. We maken op voorhand afspraken over taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Per project wordt er een bouwdossier aangelegd. Een dergelijk dossier dient meerdere doelen. Het wordt ingezet voor de communicatie plus het biedt de tools voor het vastleggen van en het sturen op voortgang, kwaliteit, de informatie over het bouwen en het resultaat. Wat er is gemaakt en of het voldoet ligt vast. Is een werk klaar dan heb je de juiste informatie paraat voor de gebruiksfase, de as-built tekeningen, garanties, handleidingen, inspecties enz. enz. Ook de ‘geschiedenis’ van het bouwproces kan worden geraadpleegd als er t.z.t. vragen zijn over wat er op welke wijze indertijd is gemaakt.

Een bouwbegeleider doet mee in diverse digitale projectomgevingen. Dit geldt bijvoorbeeld voor BIM, documentenuitwisseling of specifieke opname apps. Het bouwdossier is standaard altijd van toepassing.

Gaat de bouwbegeleider aan de slag dan is er steun van collega’s. Dat is bijvoorbeeld bij ict-aspecten, even bijspringen, het inroepen van specifieke kennis of ruggespraak over de aanpak.

Het inroepen van specifieke kennis kan gaan over een onderzoeksvraag, een geschil, wet- en regelgeving, contractuele aspecten of het onderhoud. Is er bij het bouwen al aandacht voor onderhoud? Zeker! Heel praktisch: hoe ga je het onderhoud straks uitvoeren? Het heeft een relatie met kosten op termijn. Het is verstandig daar als het even kan in het ontwerp al rekening mee te houden. In de meest ideale situatie wordt een bouwwerk dan ook opgeleverd met een plan voor het onderhoud: wat ga je wanneer op welke wijze uitvoeren en wat moet je daar voor budgetteren.

Bouwbegeleiding is maatwerk. De grote diversiteit in organisatie- en contractvormen, typen bouwwerken, specifieke vragen van klanten en een werkveld in beweging, noodzaakt maatwerk. Dat zo optimaal mogelijk uitvoeren is wat wij doen.

Bouwbegeleiding is een fantastisch vak. Bouwbegeleiders maken een verschil en kunnen met recht trots zijn op de bijdrage aan best haalbare resultaat.