Wapeningcontrole – aantoonbaar voldoen

Tijdens het rondetafelgesprek Veiligheid Betonvloeren d.d. 31 mei 2018 is uitvoerig over de noodzaak voor waarborgen constructieve veiligheid gesproken.

De aanwezige experts waren het unaniem eens dat het bewerkstelligen van een dergelijke waarborg, onafhankelijk van voortgang met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), heel goed zou zijn. Hoe deze waarborg relatief eenvoudig gerealiseerd kan worden is tijdens het gesprek geschetst. Op 28 juni 2018 is dit aspect nogmaals schriftelijk bij de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken onder de aandacht gebracht met de insteek nu stappen te ondernemen om het ook snel te realiseren.

Op 10 juli 2018 heeft de commissie gereageerd op dit voornemen. Minister Ollongren is verzocht hier naar te kijken en de commissie te laten weten of er de bereidheid is dit ook op te pakken. De commissie wacht de reactie van Ollongren af en zal vervolgens een standpunt innemen met betrekking tot te nemen acties.

Tot op heden heeft minister Ollongren nog geen animo getoond om los van de Wkb, eerst maar eens één cruciaal onderdeel binnen de bouw, om te beginnen het meest belangrijke, de constructieve veiligheid, beter te gaan organiseren. Dat kan mogelijk anders worden nu voortgang met de Wkb wederom onduidelijk is.

Voor de Wkb moet Ollongren nu eerst een doorkijk lagere regelgeving aan papier toevertrouwen. De Eerste Kamer wacht met het wederom in behandeling nemen van de wet tot hier helderheid over is. Het is een logische handelwijze omdat nog moet blijken of knelpunten inderdaad zijn op te lossen zonder aanpassing van de Wkb. De invulling lagere regelgeving is mede afhankelijk van de uitkomst van onderhandelingen met brancheorganisaties over een bestuursakkoord. Of dat akkoord er komt en wat het precies gaat bevatten weten we nog niet. Is bekend wat Ollongren met de lagere regelgeving voor ogen heeft dan gaat dat naar de Tweede Kamer voor een 30-ledendebat. Wanneer dit debat kan plaatsvinden is afhankelijk van voortgang met het beoogde bestuursakkoord, de daarop volgende nadere uitwerking lagere regelgeving én de agenda van Tweede Kamer. In volgorde moeten er dus de nodige zaken worden geregeld. Het is complex en het kan in iedere stap weer vertraging oplopen of alsnog stranden. Tot die tijd staat de Eerste Kamer in de wachtstand. Zijn al die hindernissen genomen dan zijn we er nog niet want … om de wet ook daadwerkelijk in te voeren moet er ook nog het nodige worden georganiseerd, dus nog meer voorwaarden en, nog belangrijker, er is vooralsnog geen garantie dat de wet ook daadwerkelijk het gewenste effect zal hebben.

Zucht …

Dit relaas is relevant omdat duidelijk moet zijn dat we voorlopig geen concrete verbetering op het gebied van kwaliteitsborging, met regelgeving, gaan realiseren in de bouw. Hiermee is de noodzaak om tussentijds iets te ondernemen groter … zou je zeggen.

Als dat inderdaad relatief eenvoudig kan en de experts de noodzaak onderschrijven lijkt de weg vrij om het ook te doen. Daar staat tegenover dat politieke besluitvorming vaak niet even praktisch, logisch en vlotjes verloopt. Het is dus niet appeltje eitje. Het ambtelijk apparaat achter de minister loopt nog niet warm voor iets wat afwijkt van het eigen geloof in doel en middelen. Ook bouw- en woningtoezicht heeft een eigen agenda en staat nog even niet te springen om iets van verbetering tot stand te brengen … juist niet.

Alsof dat allemaal nog niet ingewikkeld genoeg is, binnenkort rapporteert de Onderzoeksraad Voor Veiligheid (OVV) over het incident Eindhoven. In hoeverre de OVV de diepte in gaat met het aspect uitvoeringskwaliteit weten we niet. Ik zou het echter bijzonder vreemd vinden als de OVV niets doet met de informatie dat de parkeergarage al twee maanden voor de gedeeltelijke instorting heeft gewaarschuwd, een situatie waarbij er normaal gesproken, bij normaal toezicht, een lint om de bouw gaat en de problemen eerst helder moeten zijn. Zie hiervoor ook de uitzending van EenVandaag. Ook de discussie over een mogelijke systeemfout noodzaakt nadere duiding. Dat er met een vloerveld tijdens de uitvoering problemen waren die, volgens BubbleDeck, zijn toe te schrijven aan de wijze van uitvoering, is inmiddels herhaaldelijk gemotiveerd. Zie hiervoor ook het BubbleDeck zwartboek. De sloop van het restgebouw (-bouwwerk) ging naar zeggen zeer moeizaam. Dat deel, uiteraard ook vol met kritische details, kritische aansluitvlakken, was blijkbaar bijzonder sterk. Wordt dit bevestigd, dan is er wat uit te leggen. Wordt de uitvoeringskwaliteit dan ook echt voldoende betrokken in conclusies en aanbevelingen?

Er spelen veel belangen. Iedereen wil wat, of juist helemaal niet.

Eén klein dingetje veranderen, iets wat direct een concrete verbetering oplevert, waar we het over eens zijn, is in de besluitvorming nog een hele krachttoer.


Rondetafelgesprek Veiligheid Betonvloeren d.d. 31 mei 2018 op Debat Gemist

Brief 28 juni 2018 aan de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Brief 10 juli 2018 van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Rob Plug van BubbleDeck bij EenVandaag over de bouwfouten Eindhoven Airport

BubbleDeck Zwartboek bouwfouten parkeergarage Eindhoven Airport