Publieke informatie bouwtoezicht incident Eindhoven

Dit is een vraag van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) zelf.

Publieke informatie over de rol van de gemeente is een bundeling van hetgeen in een raadsvergadering is besproken alsmede de schriftelijke beantwoording van vragen door Burgemeester en Wethouders.

Het functioneren van het gemeentelijk bouwtoezicht zal ˗ naar verwachting ˗ door de OvV worden gewogen in onderzoek, conclusies en aanbevelingen.


Tijdens de raadsvergadering van 30 mei 2017 zijn de navolgende vragen gesteld:

M. Nijs (LPF):

 1. Wat is de betrokkenheid van de Eindhovense afdeling Bouw en Woningtoezicht bij de bouw van deze parkeergarage?
 2. Hoeveel bouwinspecteurs hebben zich met deze bouw bezig gehouden?
 3. Hoe dikwijls is/zijn de bouwinspecteur(s) op dit bouwproject geweest om de werkzaamheden te controleren?
 4. Kunt u uitgebreid beschrijven waaruit deze controle(s) bestaan?
 5. Heeft de bouwinspecteur(s) eerder op- of aanmerkingen op deze bouw moeten plaatsen en zo ja waaruit bestonden deze opmerkingen?
 6. Is of was de bouwinspecteur(s) uit de eigen organisatie of is/zijn deze via een extern bedrijf ingehuurd of waren het Zzp-ers?

P. Leenders (CDA):

 1. Is het voor u duidelijk wat er precies gebeurd is, hoe de instorting heeft kunnen gebeuren. Er wordt door de BAM onderzoek gedaan. Bent u daarbij betrokken. Wilt u ons hierover informeren.
 2. Is het bouwtoezicht van de gemeente volgens het normenkader van de gemeente uitgevoerd wat betreft het aantal controles en de diepgang van de controles.
 3. Zijn er tijdens de controles afwijkingen van de verleende vergunning geconstateerd en zo ja welke. Zijn er anderszins gebreken geconstateerd tijdens de bouw.
 4. Hoe heeft u gereageerd op eventuele afwijkingen/gebreken en hoe heeft de bouwer daarop geregeerd.
 5. Indien wel conform de vergunning c.q. het bouwbesluit is gebouwd, was dan de vergunning wellicht ontoereikend. Zo ja kunt u aangeven in hoeverre.
 6. Indien het bouwtoezicht dan wel de vergunning ontoereikend was, wat gaat u doen om dat in het vervolg te voorkomen.
 7. Indien het bouwtoezicht dan wel de vergunning ontoereikend was, zijn er dan mogelijk andere situaties waar momenteel het risico wordt gelopen dat er incidenten ontstaan. Wat gaat u daaraan doen.

Burgemeester J.A. Jorritsma heeft hier in algemene bewoordingen mondeling op gereageerd. De specifieke (schriftelijke) vragen zijn op dat moment niet beantwoord. Voor de beantwoording is het videoverslag te raadplegen. Ga hiervoor naar 2:22:50 in de videoplayer of klik op item ‘3.4 vervolg rondvragen’ (op de website van de gemeente).


15-12-2017 | vragen van raadslid P. Leenders (CDA):

Wij stelden eerder vragen over de rol van de gemeente bij de toets en het toezicht m.b.t. de bouwvergunning voor de parkeergarage Eindhoven airport. In het ED van 13 december staat een artikel waarin hoogleraar Rob Nijsse tot de conclusie komt dat de gemeente al 2 maanden voor de instorting van de parkeergarage de bouw al had moeten stilleggen. Nijsse concludeert dit op basis van verslagen van gemeentelijke inspectiebezoeken. O.a. Schijnt op foto’s uit het onderzoeksdossier van adviesbureau Hageman te zien te zijn dat er al in maart scheuren in de vloer zaten en er plassen op het dak waren. De gemeente was een paar dagen voor het maken van die beelden nog langs geweest. Blijkbaar beschikte de gemeenteopzichter ook niet altijd over betrouwbare informatie, zoals tekeningen en berekeningen. Gesteld wordt dat een betonvlechter zelf de wapening keurde. Ook gaven de betrokken bouwbedrijven de gemeente onvoldoende gelegenheid om goed onderzoek te doen. Zo waren documenten onleesbaar of ontbraken ze zelfs. De gemeente Eindhoven meldt volgens het ED dat de bouwinspecteur geen grote scheuren heeft gezien. Ondanks dat in maart al foto’s zijn gemaakt van de waterplassen, is daarvan blijkbaar pas na de instorting kennisgenomen. De CDA fractie heeft gelet op het vorengaande een aantal vervolgvragen.

Beantwoording door Burgemeester en Wethouders:

Het instorten van de in aanbouw zijnde parkeergarage bij Eindhoven Airport is een ernstig incident waarnaar gedegen onderzoek moet plaatsvinden. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid voert op dit moment objectief, onpartijdig en onafhankelijk onderzoek uit. In de wet zijn de bevoegdheden van de Onderzoeksraad geregeld; zo worden de bevoegdheden van de onderzoekers beschreven en hoe de Onderzoeksraad dient om te gaan met onderzoeksmateriaal. De Onderzoeksraad komt op basis hiervan met aanbevelingen. Die wachten wij af. We begrijpen echter de informatiebehoefte van uw raad en zullen – in afwachting van de uitkomsten van het onderzoek – uw vragen op hoofdlijnen beantwoorden. Een opmerking vooraf: naar aanleiding van dit incident is landelijk – dus ook in Eindhoven – de werkwijze met betrekking tot breedplaatvloeren aangepast. Over de stappen die het ministerie heeft genomen, is de raad reeds geïnformeerd. Op basis van deskundigenrapportages en (landelijke) adviezen van het ministerie hebben wij het vergunning- en toezichtproces inmiddels aangepast om risico’s voor de toekomst zoveel mogelijk uit te sluiten. Ook de wijze van rapporteren zal in het licht van het voorgaande worden aangepast.

1. Kunt u aangeven waarom u de mening van de hoogleraar niet deelt daar waar deze stelt dat de bouw al in maart 2017 stilgelegd had moeten en kunnen worden?

Door het gemeentelijk toezicht is tijdens de bouw geen significante scheurvorming geconstateerd. Ook hebben zich geen meldingen dienaangaande tijdens de bouw voorgedaan. De conclusie die u aanhaalt, delen wij niet.

2. Is het correct dat de gemeente soms niet over de benodigde informatie beschikte om het toezicht uit te oefenen? Kunt u aangeven wat daarvan de oorzaak is? En mocht de oorzaak bij de bouwer liggen, zijn er dan sancties toegepast of overwogen.

Wij beschikten over de benodigde informatie om toezicht te kunnen uitoefenen.

3. Is het correct dat een ander dan de gemeente de wapening gekeurd heeft en de gemeente daarin geen rol heeft gehad? En als dat zo is, is dat dan wel verstandig (slager die z’n eigen vlees keurt) en is dat ook wettelijk toegestaan c.q. conform het gemeentelijk normenkader voor toezicht dat u hanteert?

Nee, de gemeente heeft de wapening steeksproefsgewijs gekeurd. Op grond daarvan is de wapening op enkele plaatsen ook aangepast. Er is geen andere partij geweest die onder auspiciën van de gemeente de wapening heeft gekeurd. Het dagelijks toezicht op de bouw is een privaatrechtelijke aangelegenheid, waarin de gemeente geen rol speelt.

4. Is het zo dat de foto’s die gemaakt zijn van scheuren en plassen niet aan de gemeente beschikbaar zijn gesteld? Had dat wel gemoeten en zo ja welk gevolg kan dat nog hebben (sanctioneren achteraf)?

Het is correct dat de aangehaalde foto’s tijdens de bouw niet ter beschikking zijn gesteld aan de gemeente. Er bestaat geen verplichting om foto’s van het bouwwerk aan de gemeente ter beschikking te stellen. Wel moeten afwijkingen die tot de conclusie kunnen leiden dat sprake is van een onveilige situatie aan de gemeente worden gemeld. Een dergelijke melding heeft hier niet plaatsgevonden.


16-12-2017 | vragen van raadslid R. Reker (LPF):

Op 27 mei jl. is Eindhoven aan een ramp ontsnapt. De in aanbouw zijnde parkeergarage bij Eindhoven Airport zakte als een kaartenhuis in elkaar. Behalve veel materiële schade zijn er geen slachtoffers gevallen. Kort geleden is bekend geworden dat de gehele parkeergarage zal worden gesloopt. Gegeven de uitkomsten van onderzoeken door meerdere instanties naar de oorzaak of oorzaken van het instorten van de parkeergarage, maken wij ons als Lijst Pim Fortuyn ernstig zorgen over het functioneren van de gemeentelijke afdeling Bouw en Woningtoezicht. De betreffende onderzoekers hebben nogal wat op- en aanmerkingen over de uitgevoerde controles die op zijn zachts gezegd onze wenkbrauwen doen fronsen. Op papier en op de website van de Gemeente Eindhoven staat exact beschreven waar de aannemer zich bij het bouwen aan moet houden. Er staat op de website van de Gemeente Eindhoven ondermeer het volgende:

 • Ons bedrijfsbureau zorgt voor een bouwinspecteur die tijdens de bouw de werkzaamheden controleert.
 • Wanneer je volgens de vergunning bouwt kunnen de werkzaamheden worden voortgezet.
 • Tijdens de bouw controleert een bouwinspecteur de werkzaamheden.
 • (…) de controle van de wapening van een betonconstructie.
 • Etc. etc.

Beantwoording door Burgemeester en Wethouders:

Voor een algemene inleiding wordt verwezen naar de raadsvragen van het CDA over dit onderwerp die vandaag tegelijkertijd worden beantwoord.

1. Heeft de gemeentelijke afdeling Bouw en Woningtoezicht wel voldoende tijd, capaciteit en kennis om adequaat de veiligheid van bouwwerken in onze gemeente te controleren en te garanderen?

Ja. De gemeente houdt steekproefsgewijs toezicht op gebouwen, waarbij onder andere toezicht wordt gehouden op de uitvoering van de constructie. Het uitoefenen van dagelijks toezicht is een verantwoordelijkheid tussen private partijen. Bij de parkeergarage heeft de bouwinspecteur het project gedurende de uitvoering regelmatig bezocht om te controleren of wordt gebouwd conform de verleende bouwvergunning (31 geregistreerde bezoeken). Hierbij is een aantal onvolkomenheden geconstateerd en die zijn in overleg met de bouwer opgelost. Zo is o.a. toezicht gehouden op de wapening van de fundering, de kolommen en de vloeren.

2. Als de afdeling Bouw en Woningtoezicht gebruik maakt van externe inhuur, hoe weet je dan als Gemeente Eindhoven of die ingehuurde bouwinspecteur(s) vakbekwaam en betrouwbaar is (zijn) om ingewikkelde bouwprojecten deskundig te kunnen begeleiden?

De afdeling Bouw en Woningtoezicht selecteert personeel (zowel structureel als tijdelijk) op basis van ervaring, kennis en kunde, opleiding en betrouwbaarheid. Complexe bouwplannen worden alleen gecontroleerd door ervaren medewerkers. De bouwinspecteur werkt hierbij nauw samen met de gemeentelijk constructeur.

3. In hoeverre is de afdeling Bouw en Woningtoezicht in staat om controles adequaat uit te voeren als men zich zoals in de onderzoeksrapporten staat niet aan de eigen regels houdt?

Het gemeentelijk toezicht op bouwwerkzaamheden werkt volgens de eigen gemeentelijke en landelijke regels. Naar aanleiding van dit incident is landelijk (en dus ook in Eindhoven) de werkwijze met betrekking tot breedplaatvloeren aangepast.

4. In hoeverre is het Eindhovens college en met name de wethouder van wonen, wijken en burgerparticipatie in wiens portefeuille de afdeling Bouw en Woningtoezicht zit politiek verantwoordelijk voor de catastrofe van het instorten van de parkeergarage bij Eindhoven Airport?

Het college is verantwoordelijk voor het bouwtoezicht. Het is aan de raad te beoordelen of dit toezicht op een juiste en adequate wijze heeft plaatsgevonden.

5. Indien aan de afdeling Bouw en Woningtoezicht verwijtbaar gedrag kan worden toegeschreven wat is dan de consequentie voor de portefeuillehouder?

Zie antwoorden op vraag 3 en 4.

6. Wat is de huidige status van het onderzoek naar utiliteitsgebouwen in Eindhoven, die na 1999 met dezelfde vloerconstructie zijn gebouwd?

Hierover is de raad vorige week geïnformeerd. Op basis van de brieven van BZK zijn wij begonnen met het inventariseren van recent opgeleverde gebouwen, exclusief woningen, waarbij een constructie is toegepast met breedplaatvloeren die ondersteund worden door kolommen. Het onderzoek gaat van grof naar fijn en wordt momenteel uitgevoerd. Voor 1 januari hebben we waarschijnlijk in beeld gebracht of dergelijke breedplaatvloeren in Eindhoven zijn toegepast. Gescreend zijn circa 15.000 dossiers en hiervan worden circa 2000 dossiers nader onderzocht. Daarna gaan wij stap 2 uit het stappenplan in het rapport van Hageman uitvoeren, dat is aanbevolen door het ministerie van BZK. Het gaat hierbij om gebouwen waarbij breedplaatvloeren zijn toegepast die grote overspanningen hebben, in twee richtingen de belasting afdragen en een positief moment hebben op de plaatnaad, gekoppeld aan wapening op de breedplaatvloer. Op dit moment zijn er nog geen gebouwen gesloten en is onbekend of gebouwen constructief moeten worden aangepast.


30-05-2017 | raadsvergadering | vragen van M. Nijs (LPF)

30-05-2017 | raadsvergadering | vragen van P. Leenders (CDA)

22-12-2017 | vragen van raadslid P. Leenders (CDA) + beantwoording B&W

22-12-2017 | vragen van raadslid R. Reker (LPF) + beantwoording B&W

Bron: website gemeente Eindhoven