Voorstel waarborgen constructieve veiligheid in de parkeerstand

Op 16 oktober 2018 is de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken verzocht uitsluitsel te geven over het voorstel waarborgen constructieve veiligheid.

Op 5 november 2018 laat de commissie weten dat de leden het verzoek desgewenst kunnen betrekken bij het nog in te plannen algemeen overleg Bouwregelgeving en risicovloeren. Dit overleg stond voor 8 november 2018 gepland. Het is echter verplaatst. Een nieuwe datum is nog niet bepaald.

Per saldo wordt het voorstel waarborgen constructieve veiligheid geparkeerd in afwachting van het debat over de gang van zaken rondom het bouwtoezicht en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Dit Wkb-debat is nog niet gepland. Naar verwachting zal het binnen enkele weken plaatsvinden.

De inzet om op korte termijn waarborgen constructieve veiligheid te realiseren blijft onverminderd actueel. De noodzaak is gemotiveerd en bekend. Het heeft geen directe relatie met boogde Wkb. De voorwaardelijk behandeling, het toch koppelen aan de Wkb, maakt dat er, met regelgeving, de komende jaren geen verbetering op dit punt zal plaatsvinden.

Onderstaand een korte samenvatting van informatie-uitwisseling.


31-05-2018 | Rondetafelgesprek Veiligheid Betonvloeren

28-06-2018 | Brief CBB aan de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken | Vervolg op het rondetafelgesprek | inzet op concrete aanpak | voorstel waarborgen constructieve veiligheid

10-07-2018 | Brief van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken aan CBB | De kwestie wordt de verantwoordelijk minister voorgelegd | Afhankelijk van de reactie van de minister zal de commissie nadere stappen bezien

27-08-2018 | Brief minister | Los van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is er – voor de minister – geen aanleiding om met aanscherping van regelgeving, tot waarborgen constructieve veiligheid te komen.

16-10-2018 | Brief CBB aan de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken | Herinnering | Het wegen van nadere stappen is opportuun nadat de verantwoordelijke minister heeft gereageerd op het voorstel

05-11-2018 | Brief van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken aan CBB | Het is aan de leden van de commissie het voorstel te betrekken bij het nog in te plannen algemeen overleg Bouwregelgeving en risicovloeren.