Het dilemma bij breedplaatvloeren die rekenkundig niet voldoen en een verzoek

Nu de definitieve rekenregels voor de beoordeling van bestaande gebouwen met dit vloersysteem bekend zijn moeten risicogebouwen opnieuw worden bekeken.

Hierbij moet het nieuwe stappenplan worden gevolgd.

Mocht blijken dat vloeren, gebaseerd op de rekenmethode, versterkt moeten worden, is er voor gebouweigenaren een belangrijk keuzemoment. Dit is kiezen uit (1) een versterkingsmethode of (2) toch eerst een proefbelasting uitvoeren.

De keuze is vooral een risicoafweging.

De kans dat een proefbelasting negatief uitpakt is momenteel minder dan 5%. Er zijn circa 20 proefbelastingen verricht met als uitkomst dat de vloeren waar rekenkundig twijfels over waren, in de praktijk allemaal prima voldoen. Een proefbelasting kan relatief snel worden uitgevoerd waardoor impact op gebruik minimaal is.

Wordt voor een proefbelasting gekozen dan kan dit echter betekenen dat een probleemvloer wordt ontdekt en u de kosten van de proefbelasting én kosten van reparatie plus versterking voor uw kiezen krijgt.

Wordt direct overgegaan tot versterkingsmaatregelen dan zijn de kosten nagenoeg zeker een veelvoud van een proefbelasting plus het gebouw zal een langere periode buiten gebruik zijn.

Versterkingsmaatregelen zijn tot op heden nog niet aan een objectieve test onderworpen. Het Rijksvastgoedbedrijf is dit aan het optuigen en verwacht deze zomer een aantal versterkingsmethoden te gaan beproeven. Worden de uitkomsten hiervan gedeeld dan is er mogelijk meer zekerheid over de versterkingsmaatregelen onderdeel van de betreffende test.

Risicovloeren moeten in de eerste plaats rekenkundig voldoen. De rekenregels zijn gebaseerd op experimenteel onderzoek. Dit betreft laboratoriumtesten op vloerfragmenten. Deze rekenkundige benadering staat naast de mogelijkheid van het aantoonbaar voldoen van vloeren in de praktijk.

BZK heeft het objectief testen van het vloersysteem, maar dan buiten een laboratorium, nog voor verdere stappen met een onderzoeksplicht worden gezet, afgewezen. Hier is vaker voor gepleit, door BubbleDeck, door ondergetekende en hoogleraar Rob Nijsse. Juist omdat BZK zelf bevestigt dat er op dit moment geen aanwijzingen van direct onveilige situaties zijn, had een dergelijke test de vereiste duidelijkheid kunnen geven en mogelijk de nu uit te voeren grootschalige onderzoeksoperatie, met de nodige kosten en maatschappelijke consequenties, kunnen voorkomen. Er is alle reden dit nogmaals onder de aandacht te brengen omdat er naar aanleiding van proefbelastingen tot op heden geen problemen met het vloersysteem zijn gevonden.

Bij beoordelingsronde 1 in deze kwestie, de eerdere exercitie gebaseerd op het stappenplan van 5 oktober 2017, hebben we gezien dat vloeren zonder verplichting voor stevige bedragen zijn versterkt waarbij de noodzaak niet eerst feitelijk is aangetoond. Ik zie dit als een les voor ronde 2.

Bent u eigenaar van een risicogebouw?

Ik acht het dienstbaar om informatie over onderzoek van uw gebouw met mij te delen. Dit kan uiteraard vertrouwelijk.

In het nieuwe stappenplan voor de beoordeling lezen we dat de mensen die de informatie hebben opgesteld nog geen idee hebben over hoeveel gebouwen het eigenlijk gaat. We hebben natuurlijk ronde 1 gehad. Vooraf was duidelijk dat ronde 1 de voorloper van een herbeoordeling zou zijn. Hiermee zou het ook logisch zijn geweest de gebouwen die de afgelopen periode zijn beoordeeld helder is dossiers vast te leggen. BZK heeft er indertijd voor gekozen dit juist niet te doen. Desondanks is er uiteraard informatie over de aantallen.

Wat ontbreekt is het bundelen van de uitkomsten van beoordelingen. Indien uit de nieuwe werkwijze blijkt dat vloeren rekenkundig, volgens het nieuwe stappenplan, niet voldoen maar met proefbelastingen het tegendeel is aangetoond, zal de inzet van BZK bijgesteld moeten worden. Wordt die informatie niet centraal gebundeld gaat de mogelijkheid van bijstelling naar mijn mening verloren.

Laat duidelijk zijn dat bindende regels niet ter discussie staan. Daar hebben we allemaal aan te voldoen. Tegelijkertijd acht ik het wel van belang te (blijven) waken over nut en noodzaak.

Ik ben van mening dat voorafgaand aan deze onderzoeksplicht het objectief testen is overgeslagen. Er was en is alle reden dat juist wel te doen en niet enkel van laboratoriumtesten naar rekenregels te gaan.

The proof of the pudding is in the eating

We gaan nu dan ook in een soort retro engineering ontdekken of de nieuwe rekenregels voldoen. Helaas zal dit een hele dure oefening worden.

Ik hoor graag van u hoe beoordelingen uitpakken.


20-05-2019 | Stappenplan beoordeling bestaande gebouwen met breedplaatvloeren

21-05-2019 | Brief aan gemeenten inzake beoordeling van bestaande gebouwen met breedplaatvloeren

22-05-2019 | Kamerbrief inzake beoordeling van bestaande gebouwen met breedplaatvloeren

Raadpleeg www.constructieveveiligheid.nl voor meer informatie.