Invoering Wet Kwaliteitsborging wordt later als gevolg van Corona

Uitstel van de Omgevingswet maakt dat in de slipstream invoering van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen ‘waarschijnlijk’ op de lange baan wordt geschoven.

Ik acht corona als reden uitermate dubieus.

Met het ondertekenen van het bestuursakkoord was al duidelijk dat er geen realistische afspraken zijn gemaakt en invoering van de Wkb per 1 januari 2021 zou gaan wringen. In de kern gaat het er om dat je geen afspraken moet maken die je niet na kunt komen. In 2015 hadden voorbereidingen moeten starten. Concrete voorstellen om dat ook te gaan doen zijn weggewuifd.

De meest relevante afspraken uit het bestuursakkoord voor invoering van de Wkb:

  • Voldoende proefprojecten | 10% van gevolgklasse 1
  • De ICT bij het Rijk en gemeenten moet op orde zijn
  • De toelatingsorganisatie is operationeel
  • Voldoende instrumenten
  • Voldoende kwaliteitsborgers
  • Evaluatiemoment 6 maanden voor invoering, per saldo dus eind juni 2020, dan mogen er geen knelpunten meer zijn

Met een standopname van vandaag of van mijn part een paar maanden terug, nog voor corona, is duidelijk dat we niet aan de voorwaarden kunnen voldoen.

De Wkb moet primair regelen dat bouwwerken veilig zijn. Veiligheid is in onze regelgeving het meest belangrijke aspect. Bij meer complexere bouwwerken en grotere aantallen gebruikers is er sprake van een substantieel of hoog risico. Het zo organiseren dat met name die gebouwen veilig zijn is waar het vooral om gaat. De rest beter regelen is bonus.

Hoe je gericht de echte risico’s moet aanpakken is veelvuldig besproken. Alhoewel evident, is deze benadering geparkeerd in de hoop dat e.e.a. met de Wkb geregeld gaat worden, een allesomvattend stelsel waarbij we eerst maar eens een paar jaar gaan oefenen met bouwwerken waar nagenoeg geen risico’s spelen.

Hoe grootser je het maakt hoe moeilijker het is.

Op dit moment met het vingertje wijzen heeft geen zin. Zaken moeten worden opgelost.

Hoe?

Invoering van de Wkb per 1 januari 2021 moet gewoon doorgang vinden. Omdat het stelsel, kwaliteitsborgers etc., nog lang niet op orde is kan die invoering niet zonder meer voor alle activiteiten in gevolgklasse 1. Dit zou een bouwcrisis tot gevolg hebben. Bij gebrek aan kwaliteitsborgers kunnen bouwactiviteiten alsdan immers niet worden uitgevoerd. De oplossing is het voorlopig facultatief maken. Anders gezegd, je doet het waar het kan. Het is aan BZK om daar een mouw aan te passen.

Met een waarschijnlijk langere aanloop om met het Wkb-gebeuren aan de praat te komen is de doorkijk naar de hogere gevolgklassen steeds lastiger. Ik acht dit onacceptabel. Hiermee is er de noodzaak om nu met een specifieke maatregel de constructieve veiligheid en brandveiligheid te gaan organiseren. Doe dat SMART.

In plaats van uitstel als gevolg van corona ‘accepteren’ is het zaak verantwoordelijkheid te nemen, te doen wat kan en waar nodig een tandje bij te zetten.