Minister oké met inbreng BubbleDeck bij TNO-onderzoek breedplaatvloeren

Op 29 januari 2021 informeert minister Ollongren de Tweede Kamer over voortgang met betrekking tot brand- en constructieve veiligheid van gebouwen. Lees hier de brief.

Over de breedplaatvloerenkwestie zegt de minister het volgende:

“In de commissiebrief van 4 november 2020 (2020Z19335/2020D43932) verzoekt de Vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken mij om een reactie op de brief van BubbleDeck te Leiden d.d. 15 oktober 2020. 

De brief betreft een notitie van het bedrijf BubbleDeck over het TNO-onderzoek breedplaatvloeren. Ik heb uw Kamer op 1 oktober 2020 (TK 32757 nr. 173) geïnformeerd over dit TNO-onderzoek naar de sterkte van breedplaatvloeren in relatie tot de verdere onderzoeksplicht. In reactie op de notitie van Bubbledeck kan ik u meedelen dat ik TNO gevraagd heb om bij haar onderzoek zoveel mogelijk informatie te betrekken. Dit betekent dat ook Bubbledeck in de gelegenheid wordt gesteld informatie en zienswijze aan TNO voor te leggen. Afronding van het TNO-onderzoek is voorzien in april 2021. Zoals eerder toegezegd, informeer ik uw Kamer te zijner tijd over de uitkomsten.”

De notitie van BubbleDeck beschrijft 134 aspecten essentieel voor het achterhalen van de werkelijke oorzaak van de gedeeltelijke instorting parkeergarage Eindhoven Airport (2017). De meeste punten die BubbleDeck lijst zijn niet of niet voldoende gewogen in eerdere onderzoeken van TNO, Hageman en de OvV. Het betreft veelal informatie die kort na de instorting voor onderzoekers beschikbaar was. Het is dan ook niet nu ineens het konijntje uit de hoge hoed. Het is een feitenrelaas.


Behandelen we nu eigenlijk een kwaal die er niet is met het risico dat het medicijn je ziek maakt?

De discussie in de breedplaatvloerenkwestie gaat in de kern over bewezen sterkte in de praktijk, in Nederland maar ook wereldwijd, versus de vertaling van bezwijktesten op kleine proefstukken in het laboratorium, het testen van de koppeling tussen plaatelementen, naar aangescherpte rekenregels.

Die vertaling betreft de uitkomsten van het experimenteel onderzoek plus analytische modellen waar de nodige onzekerheden in zijn verdisconteerd. Tot je het verband met het voldoen van een vloer in de praktijk legt blijft het bij een theoretische benadering en ‘best guess’ met slagen om de arm. Samengevat, met hoeveel slagen om de arm moeten we rekenen?

Er is alle reden hier nog eens het vergrootglas op te leggen en dat gebeurt nu ook. De belangen zijn groot. Versterkingsmaatregelen zijn ingrijpend en kostbaar. Bij alle ‘oplossingen’ waar een grote hoeveelheid ankers in vloeren worden aangebracht introduceer je ook nog eens een nieuw risico.

De onderzoeksresultaten van TNO worden in april verwacht. Dat is op het moment dat de onderzoeksplicht voor gebouwen in gevolgklasse 3, de meest risicovolle gebouwen, moet zijn afgerond. Het is een bijzondere situatie omdat de uitkomst van het nadere TNO-onderzoek in beginsel voor het voldoen van het vloersysteem in het algemeen moeten gelden en dus niet ‘slechts’ een bepaalde gevolgklasse.

Wie dit dossier volgt wijs ik nog eens op de publicatie van KU Leuven. In België zijn nadere testen met breedplaatvloeren uitgevoerd en het systeem is (zeer) goed bevonden. Deze bevindingen zijn bij TNO ingebracht.

Samenvattend over het Leuven-onderzoek:

“De onderzoekers concluderen dat breedplaatvloeren met holtevormers en constructieve voegen ten behoeve van het ontwerp geen bijzondere benadering behoeven. Ze kunnen berekend worden als homogene massieve vloeren met reducties voor eigen gewicht, buigstijfheid en scheurmoment. Zoals bij massieve breedplaatvloeren is bij het gerapporteerde systeem met de juiste detaillering de sterkte van de koppelwapening maatgevend en kan het systeem toegepast worden in vloeren dragend in twee richtingen, zoals vlakke plaatvloeren.”

Publicatie test KU Leuven op architectura.be | Rapport test KU Leuven

Ik ben eind 2017 vanuit het werkveld kwaliteitsborging indirect betrokken geraakt bij het dossier breedplaatvloeren. Eén ding staat naar mijn mening vast: een groot aantal bouwfouten heeft tot de gedeeltelijke instorting van parkeergarage Eindhoven Airport (2017) geleid. Er is indertijd onvoldoende geacteerd op signalen. Dat had wel gemoeten … om te beginnen met een lint om de bouw. Was dit tijdig gebeurd dan was de instorting voorkomen. Het is evident dat de discussie over een mogelijke systeemfout met dit vloersysteem alsdan heel anders was verlopen.

Ik vind het netjes dat de minister de inbreng van BubbleDeck steunt. Zoals dat met kwaliteitsborging gaat, zou ik wel graag willen zien dat het ook keurig wordt gewogen.

We wachten het onderzoek van TNO af.


Kamerbrief 29 januari 2021

Publicatie test KU Leuven op architectura.be

Rapport test KU Leuven