Voorstel waarborgen constructieve veiligheid in de parkeerstand

Op 16 oktober 2018 is de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken verzocht uitsluitsel te geven over het voorstel waarborgen constructieve veiligheid.

Op 5 november 2018 laat de commissie weten dat de leden het verzoek desgewenst kunnen betrekken bij het nog in te plannen algemeen overleg Bouwregelgeving en risicovloeren. Dit overleg stond voor 8 november 2018 gepland. Het is echter verplaatst. Een nieuwe datum is nog niet bepaald. Lees verder Voorstel waarborgen constructieve veiligheid in de parkeerstand

Moment van herbezinning aanpak breedplaatvloeren

Onderstaande analyse moet de aandacht vestigen op voortschrijdend inzicht, feitelijk bewijs, en daarmee de noodzaak om de huidige aanpak te wegen en mogelijk bij te stellen.

Er is een economisch en maatschappelijk belang voor herbezinning.

Er is naar mijn mening nu voldoende feitelijke informatie beschikbaar om nadere afwegingen te kunnen maken. Lees verder Moment van herbezinning aanpak breedplaatvloeren

Is dit een impertinente vraag?

Als je tijd en geld in iets steekt anders dan je hobby of onbaatzuchtige hulp wil je ook dat het wat oplevert.

Formeel zijn we nu zo’n tien jaar onderweg met het bedenken van wettelijke kaders voor verbetering van bouwkwaliteit. Informeel is dit nog veel langer. Minister na minister benadrukt dat het belangrijk is, nodig is, nietsdoen heel slecht zou zijn en ja … de kost gaat voor de baat uit. Lees verder Is dit een impertinente vraag?

Cultuurverandering en Wkb

Het is mooi te zien dat er steeds vaker op een positieve manier over kwaliteitsborging binnen de bouw wordt gesproken. Er zijn meer partijen die een verschil willen maken: doen wat je belooft, de verwachtingen van de klant overtreffen, maak het leuk, continu kritisch zijn op hoe het beter kan enz. De positieve inzet is aanstekelijk.

Wie er op deze wijze instaat, daar ook echt in gelooft en naar handelt, krijgt het voor elkaar en maakt een verschil! Lees verder Cultuurverandering en Wkb

Een keurig kat en muisspel

Als automobilist hoeft u niet bij een instantie te laten zien dat u de verkeersregels naleeft. Het werkt andersom, de politie controleert en overtreders worden op de bon geslingerd. Voor het beroepsvervoer zijn er daarentegen wel een aantal zaken geregeld om meer en beter te kunnen controleren op regels. Zo is er bij vrachtwagens de tachograaf die rij- en rusttijden vastlegt, bij taxi’s wordt ook iedere rit geregistreerd. Dergelijke systemen helpen bij controle en naleving. De eigen verantwoordelijkheid is gekoppeld aan de verplichting van aantoonbaar de regels naleven. Lees verder Een keurig kat en muisspel

Visie op instrumenten (1)

De voorgestelde toelatingscriteria richten zich op randvoorwaarden. Er worden geen eisen gesteld aan kwaliteitscontroles tijdens de totstandkoming van een bouwwerk. Er wordt aangenomen dat de kwaliteitscontroles, de inhoudelijke werkwijze, per instrument op procesniveau zijn beschreven en een kwaliteitsborger dienovereenkomstig te werk gaat. Het is straks aan de instrumentbeheerder hier op toe te zien. Deze benadering zegt echter niets over de kwaliteit van de inhoudelijke werkzaamheden. Ook wordt de mate van objectiviteit en volledigheid overgelaten aan de ruimte die een instrument biedt. Lees verder Visie op instrumenten (1)

Visie Opleverdossier

Inzet centraal register

De overheid ziet naast private kwaliteitsborging een noodzaak om een centraal (landelijk) register ten behoeve van het opleverdossier aan te leggen. Er wordt onderzocht wat er in een opleverdossier moet worden opgenomen. Ook wordt onderzocht hoe dit register het beste kan worden georganiseerd, welke partij dit het beste kan realiseren en beheren.

Een centraal register biedt de mogelijkheid informatie te raadplegen, te controleren en waar nodig te handhaven. Lees verder Visie Opleverdossier