Visie op instrumenten (1)

De voorgestelde toelatingscriteria richten zich op randvoorwaarden. Er worden geen eisen gesteld aan kwaliteitscontroles tijdens de totstandkoming van een bouwwerk. Er wordt aangenomen dat de kwaliteitscontroles, de inhoudelijke werkwijze, per instrument op procesniveau zijn beschreven en een kwaliteitsborger dienovereenkomstig te werk gaat. Het is straks aan de instrumentbeheerder hier op toe te zien. Deze benadering zegt echter niets over de kwaliteit van de inhoudelijke werkzaamheden. Ook wordt de mate van objectiviteit en volledigheid overgelaten aan de ruimte die een instrument biedt. Lees verder Visie op instrumenten (1)

Notitie n.a.v. scriptie Bert Videler over Private Kwaliteitsborging Bouwtoezicht

Er zijn relatief weinig onderzoeken gericht op private kwaliteitsborging bouwtoezicht. Als er de moeite wordt genomen hier gefundeerd onderzoek naar te doen en dit onderzoek ook nog eens door onze kwartiermakers van het instituut voor bouwkwaliteit wordt uitgedragen verdient een dergelijke studie aandacht.

De studie is vanuit Ballast Nedam Bouw en Ontwikkeling Speciale Projecten als afstudeeronderzoek door Bert Videler uitgevoerd. Het definitieve rapport is eind december 2014 gepubliceerd en te raadplegen via de site van Instituut voor Bouwkwaliteit. Lees verder Notitie n.a.v. scriptie Bert Videler over Private Kwaliteitsborging Bouwtoezicht

De slag om Private Kwaliteitsborging

Het woord ‘kwartiermaker’ is van oorsprong een militaire term. Kwartiermakers treffen voorbereidingen voor het verblijf van militairen in met name oorlogsgebieden, ter voorbereiding op oorlogsvoering. Tegenwoordig wordt de term ook vaker in overdrachtelijke zin gebruikt als iemand wordt belast met de voorbereiding, het organiseren van iets geheel nieuws vanuit een taak als voorloper, wegbereider.

De kwartiermakers private kwaliteitsborging hebben als taak het voorbereiden van de transitie om het gemeentelijke toezicht op het bouwen conform de wet naar privaat te brengen. Lees verder De slag om Private Kwaliteitsborging

APK

Private Kwaliteitsborging moet voldoende garantie bieden dat aan het Bouwbesluit is voldaan. In woorden van de kwartiermakers: maak het aantoonbaar, laat zien wat je hebt gebouwd, transparant, reproduceerbaar en controleerbaar.

Kwaliteit meten en borgen kan alleen als je op voorhand helder hebt wat de eisen zijn. Dan hebben we het niet over eisen in algemene zin maar de eisen voor jouw situatie, jouw bouwactiviteiten. Lees verder APK

Visie Opleverdossier

Inzet centraal register

De overheid ziet naast private kwaliteitsborging een noodzaak om een centraal (landelijk) register ten behoeve van het opleverdossier aan te leggen. Er wordt onderzocht wat er in een opleverdossier moet worden opgenomen. Ook wordt onderzocht hoe dit register het beste kan worden georganiseerd, welke partij dit het beste kan realiseren en beheren.

Een centraal register biedt de mogelijkheid informatie te raadplegen, te controleren en waar nodig te handhaven. Lees verder Visie Opleverdossier

Visie Private Kwaliteitsborging

Duaal stelsel

Met de huidige overheidsplannen wordt er aangestuurd op een stelsel waarbij de aanvrager een keuze maakt of hij bij de overheid of bij een private partij de bouwaanvraag laat toetsen en toezicht laat houden tijdens de uitvoeringsfase.

Deze aanpak maakt duidelijk dat er vooralsnog geen commitment is om het bouwtoezicht, voor zover mogelijk en wenselijk, aan de markt over te laten. De overheid kiest op dit moment voor een experimentele fase ‘duaal stelsel’ waarbij de overgang vooralsnog niet structureel wordt ingezet. Deze benadering wringt. Lees verder Visie Private Kwaliteitsborging